3. november 2004

Acontoskat for selskaber

Det har i nogle år været meget fordelagtigt for selskaber bevidst at betale for meget i acontoskat, men nu er rentesatserne blevet nedsat.

Gode råd

 • Efter nedsættelsen af rentesatserne kan det kun undtagelsesvist betale sig at blive tilmeldt acontoskatteordningen. Selskaber, der allerede er tilmeldt, kan ikke fravælge acontoskatteordningen igen.
 • Samlet bør selskaber budgettere årets skattepligtige indkomst så præcist som muligt for at undgå både restskat og overskydende skat. Herunder bør det overvejes at få nedsat en for høj ordinær acontoskat.
 • Vent med at betale frivillig acontoskat til 2. rate. Den effektive forrentning er større (men dog i en kortere periode), og der er mindre usikkerhed om størrelsen af den skattepligtige indkomst.

Vælg et forskudt regnskabsår - f..eks. 30/6 - så 2. rate af acontoskatten kan beregnes helt præcist.

Tilmelding til acontoskat

Alle selskaber, hvis første indkomstår er påbegyndt den 29. januar 1992 eller senere, er omfattet af acontoskatteordningen.

I følgende situationer vil et selskab blive omfattet af acontoskatteordningen, uanset hvornår det første indkomstår er påbegyndt:

 • Hvis der er tale om et anpartsselskab med en anpartskapital på under 200.000 kr.
 • Hvis selskabet 2 år forud for det pågældende indkomstår havde en skattepligtig indkomst på mindst 10 mio. kr.
 • Hvis selskabet får forhøjet sin skattepligtige indkomst til 10 mio.kr.eller derover.
 • Hvis selskabet overgår fra begrænset skattepligt til fuld skattepligt.
 • Hvis selskabet indgår i en skattefri fusion, en spaltning eller en tilførsel af aktiver sammen med et selskab, der er omfattet af acontoskatteordningen.
 • Hvis selskabet lader sig sambeskatte med et selskab, der er omfattet af acontoskatteordningen.
 • Hvis selskabet er i fortsat væsentlig restance, og skattemyndighederne forgæves har pålagt selskabet at betale skat samtidig med indsendelsen af selvangivelsen.
 • Hvis selskabet vælger at være omfattet af acontoskatteordningen ved at indbetale frivillig acontoskat senest den 20. november i indkomståret.

Langt de fleste selskaber er omfattet af acontoskatteordningen, og heraf er de fleste blevet tilmeldt på et tidspunkt, hvor fordelene var langt større end i dag.

Hvis et selskab først er tilmeldt acontoskatteordningen, kan det ikke efterfølgende "udmelde" sig igen.

Ordinær acontoskat

Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 års indkomstskat.

Eksempel

Et selskab havde i 2000, 2001 og 2002 en skattepligtig indkomst på henholdsvis 100.000 kr., 200.000 kr.og 300.000 kr., hvilket svarer til et årligt gennemsnit på 200.000 kr. Skatten heraf udgør 60.000 kr.

Der opkræves derfor en ordinær acontoskat på 30.000 kr. i 2004 fordelt med 15.000 kr. i marts og 15.000 kr. i november.

Restskat

Hvis indkomstårets skat overstiger den ordinære acontoskat, skal der betales et ikke-fradragsberettiget tillæg til restskatten. I indkomståret 2003 var restskattetillægget 10%. I 2004 er restskattetillægget 5,7%. Fremover beregnes og offentliggøres restskattetillægget hvert år den 15. januar.

For indkomståret 2004 kan den effektive forrentning i acontoskatteordningen beregnes som følger:

Betalingsdag (gennemsnit)
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Sidste rettidige betalingsdag for restskat
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Antal dage
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Tillæg (ikke fradags-

berettiget)

<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Helårlig forrentning af restskat

*)
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Omregnet rente før skat

**)
20/7 2004
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
20/11 2005
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
488
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
5,7%
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
4,26%
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
6,09%

*)Beregnet som 5,7% x 365/488
**)Beregnet som 4,26% / (1-0,3)

En effektiv rente før skat på 6,09% må anses for at være en acceptabel, om end på ingen måde overvældende høj kompensation for at indgå i acontoskatteordningen og betale skat i løbet af indkomståret.

Nye selskaber er tvunget til at være i acontoskatteordningen, og selskaber, der er overgået til acontoskatteordningen, kan ikke fravælge ordningen igen.

Overskydende skat

Hvis der er indbetalt for meget i ordinær acontoskat, modtager selskabet en skattefri godtgørelse.

Der er ikke loft for, hvor meget overskydende acontoskat der kan forrentes.

I indkomståret 2003 udgjorde godtgørelsen 4,2% af den overskydende skat. I indkomståret 2004 er godtgørelsesprocenten nedsat til 2,2%. Fremover offentliggøres godtgørelsesprocenten hvert år den 15. januar.

Tilbagebetaling af overskydende skat sker i perioden fra den 1. til den 20.november i året efter indkomståret.

Ved tilbagebetaling den 20. november giver dette følgende forrentning omregnet til helårsbasis:

Betalingsdag (gennemsnit)
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Tilbagebetaling af overskydende skat
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Antal dage
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Tillæg

(skattefrit)

<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Helårlig forrentning af restskat

*)
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Omregnet rente før skat

**)
20/7 2004
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
20/11 2005
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
488
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
2,2%
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
1,65%
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
2,35%

*)Beregnet som 2,2% x 365/488
**)Beregnet som 1,65% / (1-0,3)

En effektiv forrentning på 2,35% før skat synes meget beskeden, selv set i forhold til det nuværende lave renteniveau.

Øvrige bemærkninger

Selskaber med et andet indkomstår end kalenderåret betaler acontoskat for et givet indkomstår i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Selskaber kan ansøge om at få nedsat den ordinære acontoskat. Selskaber kan under særlige omstændigheder også ansøge om at få overskydende skat tilbagebetalt tidligere.

For sambeskattede koncerner beregnes den ordinære acontoskat udelukkende for moderselskabet. Acontoskatten beregnes da med udgangspunkt i sambeskatningsindkomsten.

Frivillig acontoskat

Selskaber kan frivilligt betale mere end den opkrævede ordinære acontoskat. Den frivillige acontoskat kan betales på et vilkårligt tidspunkt i året, men "forrentes" først fra de efterfølgende ordinære terminer, dvs. fra den 20. marts eller den 20. november.

I de frivillige indbetalinger korrigeres der for, at betalingen finder sted 4 måneder henholdsvis tidligere eller senere end den 20. juli i indkomståret.

For indbetalinger den 20. marts gives der et procenttillæg, medens der for indbetalinger den 20. november fratrækkes et procenttillæg. Procenttillægget er 1% til og med indkomståret 2004. Fra 2005 gøres procenttillægget variabelt, og med det nuværende renteniveau nedsættes tillægget til 0,6%.

Eksempel

Et selskab er blevet opkrævet en ordinær acontoskat på 30.000 kr. i 2004, fordelt med 15.000 kr. i marts og 15.000 kr. i november. Selskabet forventer i starten af året en højere skat og indbetaler derfor yderligere 50.000 kr. i frivillig acontoskat den 20.marts 2004. I løbet af efteråret falder forventningerne, og selskabet indbetaler derfor kun 25.000 kr.i frivillig acontoskat den 20. november 2004.

For den frivillige indbetaling i marts 2004 modtager selskabet et tillæg på 1% af 50.000 kr. = 500 kr.

For den frivillige indbetaling i november 2004 fragår 1% af 25.000 kr. = 250 kr.

Selskabet ender med at få en skattepligtig indkomst på 400.000 kr.

Restskatten kan herefter beregnes som følger:

Selskabsskat, 30% af 400.000 kr.<td width="85" bgcolor="#C0C0C0">
120.000 kr.
Ordinær acontoskat<td width="85" bgcolor="#EFEFEF">
-30.000 kr.
1. frivillige rate: 50.000 kr. + 500 kr.<td width="85" bgcolor="#C0C0C0">
-50.500 kr.
2. frivillige rate: 25.000 kr. - 250 kr.<td width="85" bgcolor="#EFEFEF">
-24.750 kr.
Restskat før restskattetillæg<td width="85" bgcolor="#C0C0C0">
14.750 kr.
Restskattetillæg, 5,7%<td width="85" bgcolor="#EFEFEF">
840 kr.
Opkrævning den 20. november 2005<td width="85" bgcolor="#C0C0C0">
15.590 kr.


Forrentning af 1. frivillige rate

Hvis selskabet blot sørger for ikke at indbetale så meget i frivillig acontoskat, at selskabet får en overskydende skat for året som helhed, giver 1. rate af den frivillige acontoskat en effektiv forrentning svarende til en før-skat-rente på 5,78%:

Betalings-

dag

<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
Frivillig indbetaling
<td width="76" bgcolor="#C0C0C0">
Tillæg (1%)
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
Indbetaling inkl. tillæg
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Sparet tillæg til restskat (5,7%)
<td width="95" bgcolor="#EFEFEF">
I alt
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Nettobesparelse ved frivillig indbetaling af acontoskat
20/3 2004
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
100,0
<td width="76" bgcolor="#C0C0C0">
+1,0
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
101,0
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
5,76
<td width="95" bgcolor="#EFEFEF">
106,76
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
6,76%


Omregnet til helårsbasis giver dette følgende forrentning:

Betalingsdag
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Sidste rettidige betalingsdag for restskat
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Antal dage
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Besparelse (skattefrit)
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Helårlig forrentning af restskat

*)
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Omregnet rente før skat

**)
20/3 2004
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
20/11 2005
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
610
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
6,76%
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
4,04%
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
5,78%

*)Beregnet som 6,76 x 365/610
**)Beregnet som 4,04% / (1-0,3)

Forrentning af 2. frivillige rate

Hvis selskabet blot sørger for ikke at betale for meget i frivillig acontoskat, giver 2. rate af frivillig acontoskat en effektiv forrentning svarende til en før-skat-rente på 6,63%:

Betalings-

dag

<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
Frivillig indbetaling
<td width="76" bgcolor="#C0C0C0">
Fradrag (1%)
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
Indbetaling inkl. fradrag
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Sparet tillæg til restskat (5,7%)
<td width="95" bgcolor="#EFEFEF">
I alt
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Nettobesparelse ved frivillig indbetaling af acontoskat
20/11 2004
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
100,0
<td width="76" bgcolor="#C0C0C0">
-1,0
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
99,0
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
5,64
<td width="95" bgcolor="#EFEFEF">
104,64
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
4,64%


Omregnet til helårsbasis giver dette følgende forrentning:

Betalingsdag
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Sidste rettidige betalingsdag for restskat
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Antal dage
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Besparelse (skattefrit)
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
Omregnet rente før skat

*)
20/11 2004
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
20/11 2005
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
365
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
4,64%
<td width="104" bgcolor="#EFEFEF">
6,63%

*)Beregnet som 4,64 / (1-0,3)

Overskydende skat

Hvis selskabet har overskydende skat, modtager det et skattefrit tillæg, som i 2004 udgør 2,2% ud over henholdsvis tillægget eller fradraget på 1% som nævnt ovenfor. Tidligere udgjorde det skattefrie tillæg 4,2%.

Målt på 2. rate af den frivillige acontoskat giver en bevidst overbetaling en yderst beskeden effektiv forrentning svarende til en før-skat-rente på p.t. 1,69%:

Betalings-

dag

<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
Frivillig indbetaling
<td width="76" bgcolor="#C0C0C0">
Fradrag (1%)
<td width="76" bgcolor="#EFEFEF">
Indbetaling inkl. fradrag
<td width="104" bgcolor="#C0C0C0">
Sparet tillæg til overskydende skat (2,2%)