27. november 2003

Fri telefon

Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse

Lønmodtagere

Fri telefon

Værdi af fri telefon udgør 250 kr. pr. måned - dog højst arbejdsgiverens faktiske udgifter. Det har ingen indflydelse på denne beregning, hvor mange telefoner (herunder mobiltelefoner) arbejdsgiveren betaler for medarbejderen.

Hvis medarbejderen kun anvender biltelefon eller mobiltelefon til erhvervsmæssig brug, og telefonen er en nødvendighed for arbejdets udførelse, skal medarbejderen ikke beskattes af fri telefon.

Enkeltstående opkald til hjemmet fra en mobiltelefon, som medarbejderen ellers kun anvender erhvervsmæssigt, udløser ikke beskatning. Værdien af disse opkald vil i stedet tælle med i værdiansættelsen af personalegoder omfattet af bagatelgrænsen (4.700 kr. i 2003). Hvis medarbejderen er tæt på at overskride bagatelgrænsen, kan opkald til hjemmet fra mobiltelefonen være dråben, som udløser beskatning af samtlige personalegoder.

Hvis mobiltelefonen tages med hjem, er der en formodning om, at den også benyttes privat. På tilsvarende måde må en biltelefon, der er installeret i en firmabil, der også er til rådighed for privat kørsel, formodes at blive benyttet privat. Hvis beskatning skal undgås, må medarbejderen skriftligt pålægges ikke at anvende telefonen til privat brug.

Ligningsrådets sats på 3.000 kr. årligt gælder, uanset hvor mange telefoner og datakommunikationsforbindelser arbejdsgiveren afholder udgifter til. Hvis medarbejderens ægtefælle eller samlever også har fri telefon, skal der kun ske beskatning af én fri telefon i husstanden.

Fri datakommunikation

Hvis arbejdsgiveren betaler den løbende udgift til en ISDN- eller ASDL-forbindelse i medarbejderens hjem, sidestilles dette med fri telefon og medarbejderen skal beskattes af værdien heraf (250 kr. om måneden).

Hvis medarbejderen betaler sine private telefonudgifter særskilt, kan disse udgifter modregnes i beskatningsgrundlaget. Det vil sige, at der ikke skal ske beskatning af hverken fri telefon, fri ISDN eller fri ASDL-forbindelse - hvis medarbejderen har private telefonudgifter på mindst 250 kr. om måneden.

Hvis medarbejderen ud over fri telefon også har fri datakommunikation, og disse anvender samme linie, kan medarbejderen helt undgå beskatning af fri telefon, hvis medarbejderen kan være online til virksomhedens netværk. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejder har fri mobiletelefon og mobiltelefonen ikke har opkoblingsmulighed til virksomhedens netværk.

Selvstændige

Telefon uden for arbejdsstedet

En telefon anses skattemæssigt for at være placeret uden for arbejdsstedet, hvis:

  • telefonen er placeret i hjemmet eller fritidshus og lign.
  • telefonen er placeret i virksomheden, når denne drives fra hjemmet, og der kun er én telefon
  • telefonen er en mobiltelefon, der anvendes delvis privat.

Abonnementsudgift

Erhvervsdrivende kan ikke fradrage abonnementsudgifter til telefon uanset den erhvervsmæssige anvendelse, hvis telefonen anses for at være placeret uden for arbejdsstedet. Hvis en mobiltelefon tages med hjem, er der formodning for, at den også benyttes privat, og abonnementsudgiften kan ikke fradrages. På tilsvarende måde må en mobiltelefon, som installeres i en firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, formodes at blive benyttet privat.

Samtaleudgift

Anvendelse af ligningsrådets vejledende mindstesats for private samtaleudgifter forudsætter, at den erhvervsdrivende ikke efter de almindelige regler kan fremlægge behørig dokumentation eller sandsynliggøre størrelsen af den erhvervsmæssige samtaleudgift. For erhvervsdrivende, som anvender en eller flere telefoner uden for arbejdsstedet til erhvervsmæssige samtaler, fastsættes mindsteværdien af privatsamtalerne vedrørende telefon nr. 1 til 1.910 kr. ekskl. moms. Værdien af privatsamtalerne vedrørende hver af de øvrige telefoner fastsættes efter et konkret skøn. Hvis den faktiske samtaleudgift ikke overstiger 1.910 kr. ekskl. moms, anses hele udgiften for at være privat.

Telefon på arbejdsstedet

Erhvervsdrivende kan fradrage abonnementsudgifter til telefon, selv om telefonen også anvendes privat, hvis telefonen er placeret på arbejdsstedet. For erhvervsdrivende, som benytter en telefon på arbejdsstedet til private samtaler, fastsættes mindsteværdien af de private samtaler til 1.910 kr. ekskl. moms. Såfremt den faktiske samtaleudgift ikke overstiger 1.910 kr. ekskl. moms pr. år, anses hele udgiften for privat.

Oversigt

<td width="66"><td width="66"><td width="66"><td width="359" colspan=4>
Dataforbindelse
<td width="66">Fri telefon

Fastnet<td width="66">Fri telefon

Mobil<td width="66">Fri telefon

Fastnet- /mobil<td width="85">M/opkobling arbejdsgiver<td width="85">U/opkobling arbejdsgiver<td width="104">Fri telefon

Fastnet/mobil M/opkobling<td width="85">Fri telefon

Fastnet/mobil U/opkobling

Lønmodt.<td width="66">
3.000
<td width="66">
3.000
<td width="66">
3.000
<td width="85">
<td width="85">
3.000
<td width="104">
<td width="85">
3.000
Selv-

stændig<td width="66">

1.910*
<td width="66">
1.910*
<td width="66">
1.910* + Skøn**
<td width="85">
Skøn**
<td width="85">
Skøn**
<td width="104">
1.910* + Skøn**